Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte na mojich stránkach,

prosím prečítajte si ako sú chránené Vaše osobné údaje – aby nedošlo k nedorozumeniam. Mojim zámerom je, aby Vám moje stránky prinášali úžitok.

KTO SME?

Prevádzkovateľom stránky je:

1. Správca osobných údajov
blue color, s.r.o, Masarykova 27, 080 01 Prešov, IČO 46 813 926, DIČ DPH: SK2023600326, Slovenská republika, v evidencii OR SR Prešov, 26667/P,
(Ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

2. Rozsah spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

Získané informácie z formulára pre zber kontaktov sú použité pre hromadnú rozosielku.

3. Zdroje osobných údajov
• priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
• verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

• adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, príp. Rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr . kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)

• popisné údaje (napr. Bankové spojenie)

• ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

• údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

5. Kategórie dotknutých osôb

• návštevník webu správcu

• zákazník správcu

• zamestnanec správcu

• dodávateľ služby

• iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

6. Kategória príjemcov osobných údajov

• spracovateľ

• finančné ústavy

• verejné ústavy

• štátne ai. Orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

• ďalší príjemcovia (napr. Prenos osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ)

7. Účel spracovania osobných údajov

• účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby

• rokovania o zmluvnom vzťahu

• plnenie zmluvy

• ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. Vymáhanie pohľadávok správca)

• archívnictvo vedené na základe zákona

• plnenie zákonných povinností zo strany správcu

• ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

9. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.
V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:
• dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
• spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
• spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
• spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
• spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
• spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

11. Práva dotknutých osôb

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
• účelu spracovania,
• kategórii dotknutých osobných údajov,
• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
• plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
• všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
• ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.
2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• Požiadať správcu o vysvetlenie.
• Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
• Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
• Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
• Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
• Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov