Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Všeobecné obchodné podmienky
I.

Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade
s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len
„občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
blue color, s.r.o.
IČO: 46 813 926
DIČ:2023600326
so sídlom: Jazdecká 3, Veľký Šariš
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka 26667/P
kontaktné údaje: Ing. Silvia Skalická
email: skalicka@bluecolor.sk
telefón: +421 908 723 997
www.bluecolor.sk
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou
osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania
umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.silviaskalicka.sk (ďalej
len „internetový obchod“).
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné
dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

5. Vzťahy predzmluvné a zmluvné

1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi konkrétne služby na základe zmluvy uzavretej podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzavretá zaplatením kúpnej ceny užívateľom .
2. Zaplatením predfaktúry vystavenej poskytovateľom, a to na základe prihlášky užívateľa
(predzmluvný vzťah).
3. Zaplatením kúpnej ceny priamo na mieste bankovou službou, pokiaľ to umožní kapacita
konkrétneho seminára .
4. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2. tohto článku sa
stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
1. 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne
predávajúci s kupujúcim inak.

III.

CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Zaplatená kúpna cena je cena za službu, produkt.
2. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s
uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory),
hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu,
• po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie
• e-mail objednávkou
4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a
doručenia.
5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do
objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo KOUPIT.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti
objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie
kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
6. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní
objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je
automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné
podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim.
Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po
obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na
emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie
zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je
uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
7. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť,
zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje
za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením
kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ
nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť
objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto
obchodných podmienkach.
9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny
tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať
kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané
automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. 10.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho
emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej
zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú
adresu predávajúceho.

IV.
Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať
do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať
objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne
a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene
povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú
predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je
povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho
účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími
osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský
účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo
týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s
ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú
údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
uhradiť nasledovnými spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
č. 2929882080/1100,vedený v TATRA BANKA
• bezhotovostne platobnou kartou,
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány SK07
1100 0000 0029 2988 2080,

2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného
poskytovateľa elektronických platieb.
3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom
pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada
kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je
povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom
najneskôr do 48 hodín
6. Tovar je kupujúcemu doručený:
na e-mail adresu určenú kupujúcim v objednávke
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v
objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy
dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné
dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú
adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu,
poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo
okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak
neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

11. Webinár / e-book / online materiály sú ako on-line školenie
1.1. Užívateľ má právo i bez existencie dôvodov uvedených v týchto VOP kedykoľvek pred
začatím on-line školenia od zmluvy odstúpiť, a to oznámením (zaslaným na mailovú adresu
poskytovateľa info@silviaskalicka.sk alebo na adresu sídla: Masarykova 27, 080 01 Prešov),
ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa.
1.
Pri odstúpení od zmluvy je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné odstupné:
• vo výške 0% z ceny on-line školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy najneskôr štyri (4) pracovné
dni pred dňom konania on-line školenia,
• vo výške 50% z ceny on-line školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy tri (3) pracovné dni a
menej pred dňom konania on-line školenia.
1.2. Spôsob zúčtovania bez odstupného: Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude
uvedená výška zaplatenej predfaktúry a výška vrátenej zálohy užívateľovi.
1.3. Spôsob zúčtovania s odstupným: Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude
uvedená výška zaplatenej predfaktúry, výška vrátenej zálohy užívateľovi a 50% odstupné.
1.4. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých užívateľ on-line školenie, uhradil, sa
nezúčastnia on-line školenia z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za
školenie.

VII.

Práva z vadného plnenia

1. . Poskytovateľ prehlasuje, že:

• ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád, teda je oprávnený poskytovať k nim
užívacie práva,
• zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k vybraným zaplateným službám podľa VOP,
• bezchybný prístup k ebook-om (on-line školenia a video školenia) je kompatibilný s
nasledovným programovým vybavením: Videá na webovom sídle poskytovateľa
www.silviaskalicka.sk sa prenášajú pomocou prehrávača Adobe Flash Player. V prípade
problémov s prehrávaním videí, sa odporúča nainštalovať najnovšia verzia prehrávača Adobe
Flash Player, ktorú si klient môže stiahnuť na: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/.
2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia, obmedzenia alebo zastavenia
poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na
povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v
prípade úplného zastavenia/ zablokovania poskytovania služby z dôvodu porušenia VOP zo
strany užívateľa (čl. IV bod 3. týchto VOP).
3. Obsah webinárov / ebookov / online materiálov má len informatívny charakter. Poskytovateľ nie
je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo
tretích osôb na ich základe

VIII.
Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom
elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú
adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.
Osobné údaje

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak
zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom
než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť
zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete.
Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek
jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom
oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od
uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných
údajov TU.

X.

Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská
obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová
adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na
internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15,
Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je
kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21.
mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a
smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná
inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o
ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

XI.

Záverečné ustanovenie

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany
dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva
spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle
ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane
rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov,
patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky
alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do
internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie
pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na
jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám
umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti
tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie
takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej
podobe a nie je prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom ….

Príloha č. 1
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:
(meno a priezvisko / názov)
IČ:
DIČ:
so sídlom:
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ……, oddiel…., vložka č……
kontaktné údaje:
email
telefón
www
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
emailová adresa spotrebiteľa …………..
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej
bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* …………..
Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom
náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
V………….. dňa …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov